วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

วิสัยทัศน์บริษัท :

“พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน สู่มาตรฐานสากล”


นโยบาย :

 • มุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์
 • ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • มีการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและเกษตรกร
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล

สมรรถนะหลัก :

 • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
 • ความคิดสร้างสรรค์ คิดในสิ่งที่แปลกใหม่ ค้นหาวิธี แนวทางใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน
 • ทำงานเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
 • มีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลา ติดตามผลงานอยู่เสมอ
 • คิดบวก เปิดรับสิ่งใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

พันธกิจ :

 • พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มืออาชีพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตเมล็ดพันธุ์


จำนวนผู้เข้าชม : 464057 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์